Termes i condicions generals de la botiga en línia Alfombras Forghani

Les condicions generals indicades en aquest document regulen exclusivament la venda dels productes oferts per ALFOMBRAS FORGHANI a través de la seva botiga online www.alfombrasforghani.com

La Nota Legal publicada en aquesta pàgina web identifica el titular de la web segons el que s'estableix en aquest sentit en el Art. 10 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico. De la mateixa manera, aquesta Nota Legal conté informació sobre la política de protecció de dades de caràcter personal desenvolupada per ALFOMBRAS FORGHANI.

Els productes ofertats en aquest lloc web són destinats al consum privat, per tant la seva compra està subjecta a les condicions relatives al contracte de venda. El contracte de compra es perfecciona quan el client expressa la confirmació de la seva comanda, per a que serà necessari acceptar prèviament les condicions generals que figuren. Per aquest motiu, ALFOMBRAS FORGHANI recomana als seus clients llegir íntegrament la Nota legal com les condicions generals publicades en aquest lloc web, i la fitxa de producte on s'especifiquen les característiques, preu i forma d'enviament, abans de formalitzar la comanda y perfeccionar el contracte.

El present contracte és celebrat en el marc legal establert pel Codi Civil, a la Ley 7/1998 de Condiciones Generales de Contratación y la Ley 7/1996 de Ordenación del Comercio Minorista, així que el consumidor té totes les garanties establertes per a la seva protecció en las Leyes 26/1984 para la Defensa de los Consumidores y Usuarios i 23/2003 de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo. D'altra banda, aquest contracte es conclou en el marc general per al comerç electrònic per la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico. De la mateixa manera, les dades facilitades pel client durant el procés de compra reben el tractament prescrit per a aquest propòsit en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal descrit en la secció de Política de privacitat.

Un cop identificada la part venedora i l'objecte de la venda del catàleg actual a la pàgina web, i amb referència a l'informació sobre les característiques i el preu de cada producte que figuren en la fitxa corresponent, el presente contrato se celebra con arreglo a las siguientes condiciones:

Primera: Formes de pagament

Aquest contracte es perfecciona i vincula a les parts sobre l'obligació del lliurament de la mercaderia del venedor i el pagament del preu establert pel comprador des del moment de la seva acceptació.

El pagament complet del preu dels productes, que apareix a la fitxa de cada un d'ells, podrà ser efectuada per qualsevol de les formes indicades més avall, l'elecció d'una o altra forma de pagament serà lliure per al comprador.

1. Pagament per targeta de crèdit o dèbit.
El client pot triar el pagament mitjançant targeta de crèdit o de dèbit, de manera que l'operació es confirmarà en el moment es fa l'ordre. Alfombras Forghani garanteix que aquest pagament es realitza de forma segura a través de la pasarel·la bancària del Banc de Sabadell.

2. Pagament per transferència bancària.
El client farà una transferència pel total de l'operació al compte facilitat pel venedor. Per què aquesta forma de pagament siga considerada vàlida, s'estableix un termini màxim de set dies hàbils des de la confirmació de la comanda. Si després d'aquest període la transferència no s'ha fet efectiva en el compte del venedor, l'ordre es cancel·larà automàticament i el contracte quedarà resolt i sense cap efecte per a qualsevol de les parts. El client haurà d'indicar en la transferència l'informació següent:

  • Nom de la persona física o jurídica a qui es facturarà l'ordre, indicant també les dades de facturació (DNI, NIF, adreça de facturació si és diferent a la de lliurament, CP, població, província i telèfon).
  • Nombre d'ordre assignat automàticament pel sistema al final del procés de la compra.
  • Indiqueu com a beneficiari de la transferència a ALFOMBRAS FORGHANI.

Segona: Dret de revocació i Política de devolucions

D'acord amb l'article 44 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, el comprador pot realitzar una devolució en els set dies següents a la recepció de la mercaderia. Una vegada que ha comunicat al venedor aquest desig, el comprador haurà de tornar els productes al venedor en les mateixes condicions en què va rebre'ls. El venedor, d'altra banda, retornarà l'import de l'ordre al comprador en el termini màxim de 15 dies des de la recepció de la mercaderia segons l'albarà del transportista.

No s'acceptarà cap revocació d'ordres o devolucions de productes fora dels terminis indicats.

La sol·licitud de devolució ha de ser comunicada mitjançant correu electrònic a l'adreça info@alfombrasforghani.es, o a través del formulari d'Atenció al client de la web, dins el termini indicat de set dies hàbils. En resposta a aquest correu electrònic, el comprador rebrà la confirmació de recepció de la seva decisió i tota l'informació sobre el procediment de devolució (nombre de devolució, mètode d'enviament i adreça de lliurament).

La devolució no implica cap penalització al comprador però sí es farà responsable del cost directe de devolució del producte en els termes establerts en aquest sentit en Transport i lliurament.

Tercera: Transport i lliurament

Despeses d'enviament:

S'estableix un únic preu de 10 euros per al transport de qualsevol ordre. El transport es realitza a través de l'empresa Halcourier.

En el cas de retorn dels productes i com s'indica en l'article 44 de la Llei de Gestió del Comerç al Detall, les despeses d'enviament seràn a càrrec del client.

Termini de lliurament:

El producte serà lliurat en el termini d'entre les 24 hores i 10 dies, comptant des de la confirmació del justificant de pagament.

Aquest període pot variar depenent de productes, mesures i embalatge, i províncies d'entrega.
Els productes es lliuraran dins del temps acordat i indicat en la web excepte en aquells casos on el client demana el lliurament en una data posterior. Per a comandes que incloguin més d'un producte, la data de lliurament serà, per a l'ordre complet, la corresponent al producte amb una data posterior.

En cas que el producte sigui descatalogat, o no es pugui repondre les existències del mateix, es comunicará aquest fet al client, per què, segons les seves pròpies decisions, seleccione un nou producte de similars caraterístiques i preu, o bé cancel·li la comanda. En aquest cas, es retornaràn les quantitats lliurades (veure clàusula primera: Modalitats de pagament en Condicions de servei).
Si hi ha un incompliment injustificat o no comunicat de més de 10 dies sobre la data prevista de lliurament, el client pot sol·licitar la revocació del contracte, la cancel·lació conseqüent de l'ordre i el retorn de les quantitats lliurades.

No es considerarà incompliment el retard de lliurament imputable al client voluntàriament, o per impossibilitat de trobar la seva ubicació i contacte a través de les dades facilitades per això per ell mateix.

Transport:

Els enviaments de comandes es fan cada dia de dilluns a divendres i sempre després d'haver confirmat l'adreça amb el client, que pot fer gravar la seva preferència per una data o una hora de lliurament conforme a la seva conveniència.

En aquest cas, qualsevol responsabilitat pel retard en el lliurament s'aplicarà al client, no mai a ALFOMBRAS FORGHANI. Similarment, ALFOMBRAS FORGHANI recomana als seus clients, en cas de no arribar a un acord amb l'agent sobre la data i hora de lliurament, que contacteu amb el servei d'atenció al client per tal d'informar sobre aquest fet i tratar de fer el lliurament mitjançant altres procediments.

El transport dels productes està inclòs en el preu de l'enviament i només inclou el transport dels productes a qualsevol punt de la Península, Balears i Andorra, i el seu lliurament a casa del client.

Tots els productes són assegurats contra els possibles riscos de pèrdues, manipulació i transport. En cas de dany a causa del transport, el client així ho assenyalarà a l'albarà del transportista. No s'admetran reclamacions per danys causats pel transport després de 24 hores des de la recepció i lliurament de la mercaderia.

En el moment del lliurament de la mercaderia, el client rebrà l'albarà corresponent. Al mateix temps s'enviarà la factura original a l'adreça de correu electrònic proporcionada pel client. Si no rebeu la factura original, el client pot sol·licitar-la per correu electrònic a l'adreça info@alfombrasforghani.es, indicant el titular de la factura (vostre nom), el número de comanda corresponent i l'adreça de correu electrònic on voleu rebre-la.

Cuarta: Garanties

Segons el que disposa la Ley 23/2003 de Garantía en la Venta de Bienes de Consumo, ALFOMBRAS FORGHANI garanteix tots els productes subjectes a aquest conveni, com a norma general i per un període de 24 mesos des de la data de recepció de la mercaderia, per qualsevol defecte de fabricació o no-conformitat amb les característiques especificades en la mateixa. Es reconeix el dret del client tant a la reparació gratuïta del producte sota contracte com a la seva sustitució, rebaixa en el preu o resolució del contracte, si fos el cas. Per fer efectiva aquesta garantia, el client haurà de contactar amb ALFOMBRAS FORGHANI a través del correu electrónic a la adreça info@alfombrasforghani.es. ALFOMBRAS FORGHANI garanteix que tots els productes del seu catàleg han estat fabricats d'acord amb totes les especificacions i recomanacions legals que són aplicables a aquest tipus d'articles. Així mateix, ALFOMBRAS FORGHANI es compromet a reparar o substituir durant el període de garantia els productes defectuosos o no conformes amb les característiques indicades a la fitxa de producte, acceptant en aquests casos només la garantia de les peces reparades o substituïdes.

En cap cas ALFOMBRAS FORGHANI acceptarà qualsevol responsabilitat derivada de defectes o deteriorament causats per l'ús indegut dels productes.

Quinta: Comunicacions

Els signants d'aquest acord, amb la finalitat de possibles notificacions en relació amb el mateix, estableixen com domicili d'ALFOMBRAS FORGHANI i del seu titular, SOHEIL FORGHANI NOWBARI, l'indicat en la nota legal i, com domicili del client, el facilitat pel mateix al formulari de compra.
De la mateixa manera i davant qualsevol incident o incompliment en la venda, els signants d'aquest acord es sotmeten als jutjats i tribunals de Barcelona, en cas que fora un altre.

Sexta: Política de preus

ALFOMBRAS FORGHANI, unilateralment es reserva el dret de modificar el preu dels productes i serveis ofertats a través del seu lloc web www.alfombrasforghani.com. A fi de garantitzar al client la veracidat i seguretat en el preu dels productes, es considerarà com a tal la publicitat actual coincident amb el moment de formalització de l'ordre.

Modificació de la política de privacitat i de les condicions generals

ALFOMBRAS FORGHANI es reserva el dret de modificar i/o actualitzar tant aquest document sobre la seva política de privacitat, com les condicions generals del seu lloc web www.alfombrasforghani.com per adaptar-se tant a noves normatives legals i de jurisprudència, com a noves informacions de mercat i indústria.

Si fos el cas, Alfombras Forghani es compromet a comunicar tals canvis i/o actualitzacions als seus clients.